Month: July 2022

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วนจากที่ได้พูดคุยเบื้องต้นกับครูในวันนั้นพบว่าคุณครูให้ความสนใจกับโครงการฯ  เป็นอย่างดี

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน จากนั้นจึงทำการคุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าครูมีให้ความสนใจการใช้งานระบบและอุปกรณ์รวมถึงมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานตู้ชาร์จแท็บเบล็ตเล็กน้อยซึ่งได้มีการให้คำปรึกษากันในวันที่เยี่ยมชมไปแล้ว

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่ามีการปรับปรุงห้องเรียนอยู่จึงต้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางส่วนไว้ที่อีกห้องหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง โดยมีจำนวนอุปกรณ์ครบถ้วน และจากการพูดคุยกับครูที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ทำให้ทราบว่าทางโรงเรียนให้ความสนใจที่จะนำองค์ความรู้และทรัพยากรในโครงการฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการคุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่าครูมีให้ความสนใจกับตัวโครงการและให้ความร่วมมือในการศึกษาตัวระบบและนำไปใช้ในการสอนจริง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วนห้องเรียนมีความพร้อม คุณครูที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจและถามคำถามเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์และระบบซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไปเยี่ยมชมได้ให้คำปรึกษาเรียบร้อย 

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และโรงเรียนเองมีความต้องการจะใช้ความรู้และอุปกรณ์ของโครงการในการนำไปใช้สอนจริง 

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครปฐม เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วน นอกจากนี้คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการนำไปใช้สอนเด็กนักเรียนในโครงการอย่างมาก