วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน จากนั้นจึงทำการคุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าครูมีให้ความสนใจการใช้งานระบบและอุปกรณ์รวมถึงมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานตู้ชาร์จแท็บเบล็ตเล็กน้อยซึ่งได้มีการให้คำปรึกษากันในวันที่เยี่ยมชมไปแล้ว