วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่ามีการปรับปรุงห้องเรียนอยู่จึงต้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางส่วนไว้ที่อีกห้องหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง โดยมีจำนวนอุปกรณ์ครบถ้วน และจากการพูดคุยกับครูที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ทำให้ทราบว่าทางโรงเรียนให้ความสนใจที่จะนำองค์ความรู้และทรัพยากรในโครงการฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน