วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการคุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่าครูมีให้ความสนใจกับตัวโครงการและให้ความร่วมมือในการศึกษาตัวระบบและนำไปใช้ในการสอนจริง