วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วน นอกจากนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับครูของทางโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการทำให้ทราบว่าการเรียนรู้เพื่อใช้งานตัวระบบนั้นไม่ซับซ้อนครูสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้