News

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน และหลังจากได้พูดคุยกับครูของโรงเรียนจึงทราบว่าโรงเรียนให้ความสนใจกับตัวโครงการอย่างมาก และมีแผนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนจริง และอาจจะขยายผลการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน  โรงเรียนให้ความสนใจและต้องการใช้จริงในการสอนของโรงเรียน และมีการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนเป็นอย่างดี

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วน นอกจากนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับครูของทางโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการทำให้ทราบว่าการเรียนรู้เพื่อใช้งานตัวระบบนั้นไม่ซับซ้อนครูสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมที่2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคเหนือ (I-Classroom) วันที่ 25 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1              (I-Classroom) กลุ่มภาคเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคเหนือ (STEM) วันที่ 25 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 (Stem) กลุ่มภาคเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนแม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ.เชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน และหลังจากที่ได้ทำการพูดคุยกับโรงเรียนทำให้ทราบว่าทางโรงเรียนมีการทดลองใช้ห้องในการสอนจริงไปบ้างแล้ว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ.เชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน จากนั้นเมื่อได้พบปะพูดคุยกับครูของทางโรงเรียนเกี่ยวกับตัวโครงการทำให้ทราบว่าการเรียนรู้เพื่อใช้งานตัวระบบนั้นไม่ซับซ้อน ครูสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (I-Classroom) วันที่ 20 มิถุนายน 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (STEM) วันที่ 20 มิถุนายน 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร