วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน  โรงเรียนให้ความสนใจและต้องการใช้จริงในการสอนของโรงเรียน และมีการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนเป็นอย่างดี