วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน และหลังจากได้พูดคุยกับครูของโรงเรียนจึงทราบว่าโรงเรียนให้ความสนใจกับตัวโครงการอย่างมาก และมีแผนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนจริง และอาจจะขยายผลการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น