admin

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอุดมศึกาาพัฒนาการ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วนหลังจากการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการคุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าครูมีให้ความสนใจกับตัวโครงการและให้ความร่วมมือในการศึกษาตัวระบบและนำไปใช้ในการสอนจริง 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน จากนั้นเมื่อได้พบปะพูดคุยกับครูของทางโรงเรียนเกี่ยวกับตัวโครงการทำให้ทราบว่าการเรียนรู้เพื่อใช้งานตัวระบบนั้นไม่ซับซ้อน ครูสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคใต้ (I-Classroom) วันที่ 13 มิถุนายน 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคใต้ ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมกระบี่ทิพารีสอร์ท จ.กระบี่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคใต้ (STEM) วันที่ 13 มิถุนายน 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคใต้ ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมกระบี่ทิพารีสอร์ท จ.กระบี่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วนหลังจากการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการคุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนคลองไคร จ.กระบี่ 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนคลองไคร จ.กระบี่ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน และเมื่อได้พูดคุยกับครูของโรงเรียนทำให้ทราบว่า โครงการฯ ได้รับความสนใจจากครูที่ต้องการนำความรู้และทรัพยากรที่ได้จากโครงการนี้ไปส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุสาหรกรรม จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุสาหกรรม จ.ระยอง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วน นอกจากนี้คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการนำไปใช้สอนเด็กนักเรียนในโครงการอย่างมาก

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จ.ระยอง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน นอกจากนี้ได้คุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่าครูมีให้ความสนใจกับตัวโครงการและให้ความร่วมมือในการศึกษาตัวระบบและให้ความสนใจเกี่ยวกับการอบรมโมดูลต่อไป

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วนจากการเข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับครูและผู้เกี่ยวข้อง