วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุสาหรกรรม จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุสาหกรรม จ.ระยอง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้และมีจำนวนครบถ้วน นอกจากนี้คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการนำไปใช้สอนเด็กนักเรียนในโครงการอย่างมาก