วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอุดมศึกาาพัฒนาการ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วนหลังจากการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการคุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าครูมีให้ความสนใจกับตัวโครงการและให้ความร่วมมือในการศึกษาตัวระบบและนำไปใช้ในการสอนจริง