วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จ.ระยอง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน นอกจากนี้ได้คุยกับครูของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่าครูมีให้ความสนใจกับตัวโครงการและให้ความร่วมมือในการศึกษาตัวระบบและให้ความสนใจเกี่ยวกับการอบรมโมดูลต่อไป