การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภาคเหนือ (STEM) วันที่ 25 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 (Stem) กลุ่มภาคเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร