วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ.เชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการ หลังจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยดีสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนครบถ้วน จากนั้นเมื่อได้พบปะพูดคุยกับครูของทางโรงเรียนเกี่ยวกับตัวโครงการทำให้ทราบว่าการเรียนรู้เพื่อใช้งานตัวระบบนั้นไม่ซับซ้อน ครูสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้