การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) และ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ โดยนายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้จัดการโครงการ และ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ หัวหน้าทีมงานผู้วิจัยได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางดำเนินการของโครงการ ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนที่ร่วมโครงการให้ได้รับทราบ