สื่อประกอบการอบรม

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)

โมดูลที่ 2 – สร้างสื่อหนังสือให้มีชีวิตด้วยแอปพลิเคชัน Pages บน iPad

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM)

โมดูลที่ 6 – สร้างคลิปสอนให้สนุกด้วยแอปพลิเคชัน iMovie สำหรับ iPad